A projektről

A PROJEKT BEMUTATÁSA


Az ENERGISE projekt egy innovatív, páneurópai kutatási kezdeményezés, mely az  energiafogyasztással kapcsolatos társadalmi és kulturális hatások mélyebb szintű tudományos megértését tűzte ki célul.

Az ENERGISE projekt olyan lehetőségek kialakításával, vizsgálatával és értékelésével foglalkozik, melyek elősegítik az európai háztartások és közösségek energiahasználatának minőségi és mennyiségi átalakítását.

 

AZ ENERGISE PROJEKT CÉLJA:

  1. Egy olyan innovatív keret kialakítása az energiahasználattal kapcsolatos kezdeményezések értékelésére, mely figyelembe veszi az energiafogyasztást befolyásoló, aktuális társadalmi gyakorlatokat és kultúrákat.
  2. Az energiafogyasztás csökkentését célzó európai kezdeményezések hatásainak értékelése és összehasonlítása.
  3. Az ún. „élő labor” (Living Lab) szemléletmód alkalmazása az energiakultúrák kutatása és átalakítása terén.
  4. Kutatáson alapuló új ismeretek a háztartási gyakorlatok szerepéről, valamint javaslatok a fenntarthatóbb energiahasználati szokások kialakítására.
  5. Pozitív együttműködés ösztönzése a társadalom, a döntéshozók és az ipari szereplők között.
  6. A projekt eredményeinek hatékony átadása az európai energiaunió megvalósítása érdekében.

MIKÉNT VALÓSÍTJA MEG AZ ENERGISE KONZORCIUM A FENTI CÉLOKAT?

Az ENERGISE projekt egy Living Lab kutatási technikát fejleszt ki, melynek segítségével közvetlenül, valós helyzetben figyelhetjük meg az energiafogyasztással kapcsolatos, meglevő energiakultúrákat és társadalmi gyakorlatokat, valamint tesztelhetjük az energiafogyasztás csökkentését megcélozó háztartási és közösségi szintű kezdeményezéseket is. A 30 európai országból származó, háztartások és közösségek energiahasználatával kapcsolatos kezdeményezéseket a projektben elemezzük és csoportosítjuk. Az eredmények alapján két prototípust – ún. “ENERGISE Élő Labort”  – alakítunk ki, hogy megfigyelhessük és tanulmányozhassuk az egyéni és közösségi energiafogyasztás dinamikáját. A 8 országban megszervezett 16 Élő Labor megvalósítása előtt, alatt és után történő adatgyűjtés segíti majd, hogy hatékony, fenntartható energiafogyasztással kapcsolatos kezdeményezéseket alakítsunk ki a jövőben Európa szerte.

 

A PROJEKT FELÉPÍTÉSE

A projekt az alábbi munkacsomagokból (Work Package - WP) áll:

WP 1 - Conceptual framework Elvi
WP1 will creatively fuse social practice and energy cultures approaches to develop a groundbreaking conceptual framework to guide methodological and empirical work in ENERGISE and to shape future social-scientific energy research.

WP1 - Fogalmi keretrendszer kialakítása: Az 1. munkacsomag kreatívan ötvözi a társadalmi gyakorlatokat és az energiakultúrákat, ezáltal egy olyan úttörő jelentőségű fogalmi keretrendszer jön létre, mellyel irányítható lesz a projekten belüli módszertani és tapasztalati (empirikus?) munka, és hozzájárulhat a későbbi társadalomtudományos megközelítésű energetikai kutatásokhoz.

 

WP2 - Typologies of Energy Initiatives
A systematic criteria-guided classification of existing energy initiatives from 30 European countries will provide the most comprehensive database of European energy initiatives and subsequent development of typologies. These will guide the selection of Living Labs elements for ENERGISE and future energy consumption research respectively.

WP2 - Esetek csoportosítása: A 30 európai országból származó, energiahasználattal kapcsolatos esetek csoportosítása során egy átfogó adatbázis jön létre. Ezek segítségével kerülnek kialakításra az Élő Labor elemei. Ezek segítségével kerülnek kiválasztásra az ENERGISE Élő Labor elemei, valamint a későbbi energiafogyasztási kutatások elemei.

 

WP3 - Designing Living Labs
WP3 will translate findings from WP2 into designs for innovative, readily replicable and scalable Living Labs and provide guidelines for practitioners. An especially developed sustainability assessment toolkit (SAT) will measure ENERGISE Living Labs (ELL) outcomes and deliver data for comparative analyses of energy practices and cultures in WP5

WP3 - Élő Laborok tervezése: ebben a fázisban zajlik a 2. munkacsomag eredményeinek átalakítása innovatív, rögtön megismételhető és mérhető Élő Laborokká, valamint útmutatást kaphatnak a megvalósítók. Egy különleges módszerrel kialakított Fenntarthatóság Értékelő Eszközrendszer (sustainability assessment toolkit - SAT) méri majd az ENERGISE Élő Laborok eredményeit, valamint adatokat szolgáltat az energiagyakorlatok és energiakultúrák összehasonlító elemzéséhez (WP5).

 

WP4 - ENERGISE Living Labs
This work package centres on the international rollout of two types of ELL that target individuals and communities respectively. The application of SAT will ensure effective monitoring of ELL impacts and generate data for cross-national comparison.

WP4 - ENERGISE Élő Laborok: Ebben a munkacsomagban történik meg a kétféle Élő Labor nemzetközi megvalósítása, melyek háztartásokat és közösségeket céloznak. A Fenntarthatóság Értékelő Eszközrendszer alkalmazásával biztosítható az Élő Laborok hatékony monitorozása, és elősegíti a nemzetközi összehasonlításhoz szükséges adatok begyűjtését.

 

WP5 - Comparing Energy Cultures
Intra- and cross-national comparisons will link the diversity of energy practices and cultures to observable similarities and differences in ELL performance.

WP5 - Energiakultúrák összehasonlítása: Az egyes országokon belüli, valamint nemzetközi összehasonlítások segítségével megfigyelhető hasonlóságokra és különbségekre lehet rávilágítani az energiagyakorlatok és energiaközösségek sokszínűségéből kiindulva.

 

WP6 - Policy Integration
WP6 will integrate, synthesise and translate ENERGISE results into support materials and data products for public- and private-sector decision makers, delivering research-led recommendations for further advancing the Energy Union

WP6 - szakpolitikai integráció: A 6. munkacsomag célja az ENERGISE eredményeinek integrálása, szintetizálása és értelmezése, melynek során olyan támogató anyagokat és adattermékeket hoznak létre, melyek a köz-és magánszféra döntéshozói számára készülnek. A kutatáson alapuló ajánlások elősegítik majd az Energia Unió további erősődését.

 

WP7 - Dissemination-Communication-Exploitation
A coherent, multi-layered strategy to effectively publicise and exploit ENERGISE’s findings will bundle input from the whole team across the entire lifespan of the project.

WP7 - Disszemináció-Kommunikáció-Felhasználás: Az ENERGISE eredményeinek hatékony publikálását és hasznosítását célzó koherens, sokrétegű stratégia segítségével közvetítésre kerül az az információ, amely a projekt teljes időtartama alatt a projektcsapattól érkezik.

 

WP8 - Management and Coordination
This work package will provide effective project management and internal communication

WP8 - Menedzsment és koordináció: Ez a munkacsomag biztosítja a hatékony projekt menedzsmentet és belső kommunikációt.

WP9 - Ethics Requirements
The objective is to ensure compliance with the 'ethics requirements' set out in this work package

WP9 - Felelős és etikus kutatás: A munkacsomag célja, hogy biztosítsa a csomagban szereplő etikai követelmények betartását.